MINELLI – ENERKUT EP30 FORBICE/CESOIA ELETTRONICA CORDLESS