MINELLI – ENERKUT EP25 FORBICE/CESOIA ELETTRONICA CORDLESS